هدف از این آیین نامه تعیین حداقل ضوابط و مقررات جهت طرح و اجرای ساختمان ها در مقابل اثرات ناشی از زلزله است به طوری که:
الف) با حفظ ایستایی ساختمان تلفات جانی به حداقل برسد.
ب) ساختمان های با اهمیت زیاد در جریان زلزله و بعد از آن قابلیت بهره برداری خود را حفظ نماید.

با رعایت این آیین نامه انتظار می رود ساختمان ها در برابر زلزله های با شدت کم و متوسط بدون وارد شدن آسیب سازه ای و در برابر زلزله های شدیدتر بدون فرو ریختن قادر به مقاومت باشد.

 دانلود با حجم 2.45 مگابایت