این هم سه  مقاله  در مورد دیوار برشی فولادی  که به صورت pdf طراحی شده

 

اﺛﺮ اﺗﺼﺎل ﻟﻮﻻﺋﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﺮ و ﺳﺘﻮن در دﻳﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﻲ ﻓﻮﻻدی..

 

رﻓﺘﺎر دﻳﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﻲ ﻓﻮﻻدی ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎزﺷﻮ در..

 

ترمیم و تقویت سازه های بتونی با دیوار برشی فولادی

 

دریافت متن کامل مقاله به صورت pdf

 

بررسی سخت کننده ها در دیوار برشی فولادی تقویت گننده

 

http://www.icce۷th.com/papers/pdf/F۱۷۲۹.pdf